Day 0 - Course Intro

Duartion: 21:44

Day 1 - Nexus Intro | 7K |9K HW

Duartion: 59:54

Day 2 - 5K | 2K HW

Duartion: 1:05:30

Day 3 - VDC Theory

Duration: 1:10:21

Day 4 - VDC Lab

Duration: 1:08:35

Day 5 - vPC Intro | Control Plane | Data Plane

Duration: 1:27:45

Day 6- vPC Types | Failover

Duration: 1:25:51

Day 7 - vPC Optimization

Duration: 1:11:06

Day 8 - Standard & eVPC Lab

Duration: 53:13

Day 9- B2B vPC + HSRP Lab

Duration: 53:20

Day 10- Multicast Theory

Duration: 49:30

Day 11 - Multicast Lab

Duration: 1:03:30

Day 12 - OTV Theory

Duration: 1:37:37

Day 13 - OTV Lab

Duration: 01:28:22

Day 14 - VXlan Terminologies | Header | Types

Duration: 01:15:38

Day 15 - Vxlan MPBGP L2VPN EVPN Theory

Duration: 01:19:26

Day 16 - Vxlan DP HER | F/L Lab

Duration: 42:26

Day 17- AnycastGateway | IRB | Symmetric | Asymmetric

Duration: 1:15:31

Day 18- Assymetric IRB Lab

Duration: 1:14:44

Day 19 - Symmetric IRB Lab

Duration: 1:18:08

Day 20- Multisite Vxlan | vPC Vxlan | Leaf & Spine

Duration: 1:30:34

Day 21 - Vxlan-Last-Day

Duration: 23:46